SEL70200GM2QSYX_6690969813051_Features

Features Phần tử XA cho độ phân giải tuyệt đẹp Độ phân giải G Master vượt trội đạt được trên toàn phạm vi zoom từ 70 mm đến 200 mm ở mọi khoảng cách lấy nét. Hai phần tử thấu kính phi cầu, trong đó có một là loại XA (phi cầu cực đại) được sản xuất c...
Tiếp tục đọc