ONLINE STORE FY'22_7034137739323_Features

Features Duy trì lấy nét chủ thể Tính năng lấy nét chính xác cao đảm bảo chủ thể hiện lên cực sắc nét. 425 điểm lấy nét tự động theo nhận diện tương phản được bố trí nhằm bao phủ hình ảnh ghi được trên diện rộng. Ngoài ra, tính năng Lấy nét tự động ...
Tiếp tục đọc