WI-C400/RZ E_5009187307579_Features

Features NFC và BLUETOOTH® Phát trực tiếp dễ dàng với khả năng nghe một chạm qua BLUETOOTH®. Chỉ cần chạm thiết bị của bạn vào logo NFC. Thời gian sử dụng pin 20 giờ ...
Tiếp tục đọc