ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”) được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản phẩm (như được định nghĩa dưới đây) giữa Quý khách (như được định nghĩa đưới đây) và Công ty (như được định nghĩa dưới đây) thông qua trang thương mại điện tử https://store.sony.com.vn.

Điều khoản và Điều kiện này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam và có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi Công ty tùy từng thời điểm và Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện này.

1. Định nghĩa và Giải thích
1.1 Định nghĩa

“Chúng tôi” hoặc “Công ty” nghĩa là Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0305712139 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp và là bên bán Sản phẩm cho Quý khách theo Điều khoản và Điều kiện này;

“Hợp đồng mua bán” nghĩa là hợp đồng mua bán Sản phẩm giữa Công ty và Quý khách được cấu thành và giao kết theo Điều khoản và Điều kiện này.

“Ngày làm việc” nghĩa là các ngày làm việc trong tuần, ngoại trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Quý khách” nghĩa là bất kỳ người nào (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) trực tiếp mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua Website Bán hàng.

“Sản phẩm” nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được Công ty bán cho Quý khách theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này.

“Sự kiện Bất khả kháng” nghĩa là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

“Website Bán hàng” nghĩa là trang thương mại điện tử https://store.sony.com.vn mà Công ty có quyền sử dụng hợp pháp.

1.2 Giải thích

(a) Nếu một công việc được yêu cầu phải thực hiện vào một ngày không phải là Ngày làm việc thì công việc đó sẽ được thực hiện vào Ngày làm việc kế tiếp. (b) Ngày tháng và thời gian được hiểu là ngày tháng và thời gian ở Việt Nam.

2. Sản phẩm
2.1 Bất kỳ hình ảnh hay hình chụp của các Sản phẩm hiển thị trên Website Bán hàng của Chúng tôi chỉ để minh họa và Sản phẩm thực tế được bán ở Việt Nam có thể khác với hình ảnh được hiển thị. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo màu sắc, kích thước và chi tiết của Sản phẩm được hiển thị chính xác, tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, Chúng tôi không thể đảm bảo được máy tính của Quý khách hiển thị chính xác màu sắc và chi tiết Sản phẩm của Chúng tôi. Do đó, Sản phẩm mà Quý khách nhận được có thể khác một chút so với với hình ảnh hiển thị trên Website Bán hàng.
2.2 Ngoài ra, bất kỳ bao bì nào được sử dụng cho Sản phẩm khi cung cấp đến Quý khách có thể khác với bao bì được hiển thị trên Website Bán hàng.
3. Đặt hàng
3.1 Đơn đặt hàng

Quy trình đặt hàng của Chúng tôi cho phép Quý khách kiểm tra và rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn đặt hàng trước khi Quý khách gửi Đơn đặt hàng cho Chúng tôi. Quý khách vui lòng đọc kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng của Quý khách trước khi gửi Đơn đặt hàng cho Chúng tôi.

3.2 Xác nhận Đơn đặt hàng

Quý khách gửi Đơn đặt hàng của Quý khách đến Chúng tôi bằng cách sử dụng chức năng đặt mua Sản phẩm trực tuyến và khi đó Đơn đặt hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua bán Sản phẩm của Quý khách đối với Sản phẩm của Chúng tôi theo Điều khoản và Điều kiện này. Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận.Chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt (“Xác nhận Đơn hàng”). Quý khách vui lòng lưu ý rằng Xác nhận Đơn hàng chỉ xác nhận rằng Chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách chứ không đồng nghĩa với việc Đơn đặt hàng của Quý khách đã được Chúng tôi chấp nhận.

3.3 Từ chối hoặc bảo lưu

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc bảo lưu Đơn đặt hàng của Quý khách và gửi thư điện tử thông báo đến Quý khách trong những trường hợp sau: (a) Khi Sản phẩm đó không có sẵn hoặc không còn; (b) Khi có sai sót về hiển thị giá cả hay mô tả Sản phẩm (xem Điều 8.3 bên dưới); (c) Đơn đặt hàng có địa chỉ nhận hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam;

3.4 Chấp nhận Đơn đặt hàng và xác lập Hợp đồng mua bán

Sau khi nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách, Chúng tôi sẽ rà soát và kiểm tra Đơn đặt hàng của Quý khách với hàng hóa trong kho hàng của Chúng tôi và gửi thư điện tử thông báo giao Sản phẩm (“Thông báo giao Sản phẩm”) cho Quý khách. Chỉ khi có Thông báo giao Sản phẩm thì Hợp đồng mua bán giữa Quý khách và Công ty mới được xem là xác lập. Địa chỉ thư điện tử được gửi từ Chúng tôi theo Điều khoản và Điều kiện này là sony-store-vn@sony-asia.com

3.5 Hợp đồng mua bán chỉ xác lập cho các Sản phẩm có trong Thông báo giao Sản phẩm. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác trong Đơn đặt hàng của Quý khách mà chưa được chấp nhận trong Thông báo giao Sản phẩm.
3.6 Tất cả các Sản phẩm của Chúng tôi phụ thuộc vào hàng hóa có sẵn hay không. Nếu, vì một lý do nào đó, bất kỳ hoặc tất cả các Sản phẩm mà Quý khách đặt mua đã hết hàng, hoặc có sai sót về hiển thị giá trên Website Bán hàng, Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo với Quý khách về việc này sớm nhất có thể ngay sau khi Chúng tôi có thông tin đầy đủ và đồng thời thông báo đến Quý khách ngày giao hàng hóa được điều chỉnh. Nếu Quý khách không đồng ý gia hạn thời hạn giao hàng hóa và nếu Quý khách đã thanh toán cho những Sản phẩm này, Chúng tôi sẽ hoàn lại cho Quý khách số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho Chúng tôi trong thời gian sớm nhất.
4. Các liên kết chứa trong Website Bán hàng
4.1 Để Quý khách có thêm thông tin, Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết (“Trang liên kết” trên Website Bán hàng tới các website của các thương nhân, công ty, tổ chức khác (“Đơn vị thứ ba”) dù cho Đơn vị thứ ba có mối quan hệ liên kết với Chúng tôi hay không. Việc truy cập vào các liên kết của Đơn vị thứ ba hoàn toàn có thể gặp rủi ro và nguy hiểm, các Trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Chúng tôi và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào khác chứa đựng trong một Trang liên kết, hoặc các thay đổi, cập nhật đối với Trang liên kết. Chúng tôi chỉ cung cấp những đường dẫn đến các Trang liên kết để Quý khách thuận tiện sử dụng, và việc Chúng tôi cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là Chúng tôi đảm bảo về Trang liên kết đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của Trang liên kết đó. Quý khách phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các Trang liên kết. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các Trang liên kết đó.
4.2 Chúng tôi không thể cam kết rằng các sản phẩm mà Quý khách mua được từ bất kỳ Đơn vị thứ ba nào mà Chúng tôi đã cung cấp địa chỉ truy cập nêu trên sẽ có chất lượng làm hài lòng Quý khách và Chúng tôi TỪ CHỐI mọi yêu cầu bảo hành cho các trường hợp này. Quý khách chấp nhận rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng hàng hóa, cũng như không thúc đẩy quảng cáo nội dung của các địa chỉ truy cập tại các Đơn vị thứ ba. Việc TỪ CHỐI này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo quy định của pháp luật với Đơn vị thứ ba. Các vấn đề về liên quan đến thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các vấn đề khác có liên quan được pháp luật quy định đối với các sản phẩm mà Quý khách mua được từ Đơn vị thứ ba sẽ do Đơn vị thứ ba chịu trách nhiệm đối với Quý khách.
4.3 Quý khách cũng chấp nhận rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào từ việc Quý khách truy cập vào những địa chỉ truy cập của Đơn vị thứ ba mà Chúng tôi cung cấp, kể cả những tổn thất này đến từ việc Quý khách tin tưởng vào sự hoàn thiện, chính xác hay sự tồn tại của những quảng cáo, sản phẩm hoặc chất liệu khác ở trên các địa chỉ truy cập này
5. Giao nhận hàng
5.1 Phạm vi giao hàng

Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam ngoại trừ 3 địa điểm sau: Trường Sa, Hoàng Sa, Cồn Cỏ

5.2 Cách thức liên hệ

Sau khi Sản phẩm được đóng gói và chuyển tới đơn vị vận chuyển, Chúng tôi sẽ gửi Thông báo giao Sản phẩm tới Quý khách kèm theo đường dẫn tra cứu tình trạng giao hàng của Đơn đặt hàng. Trước khi giao Sản phẩm, Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thông tin Quý khách đã đăng ký để xác nhận thời gian giao hàng.

5.3 Thời gian giao hàng

Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong thời gian từ hai (02) Ngày làm việc đến bảy (07) Ngày làm việc tính từ ngày Quý khách nhận được Thông báo giao Sản phẩm từ Chúng tôi nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định. Riêng một số khu vực sau : Lý Sơn-Quảng Ngãi, Nậm Pồ-Điện Biên, Mường Chà-Điện Biên, Mường Tè-Lai Châu, Nậm Nhùn-Lai Châu, Phong Thổ-Lai Châu, Sìn Hồ-Lai Châu, Cát Hải-Hải Phòng sẽ có thời gian vận chuyển dài hơn, Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách thời gian giao hàng cho từng trường hợp ngoại lệ này. Thời gian giao hàng cụ thể: 9h – 18h hàng ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (trừ ngày Lễ và Chủ nhật). Trong trường hợp ngày giao hàng rơi vào Chủ Nhật hoặc ngày Lễ thì việc giao hàng sẽ được thực hiện vào ngày Thứ Hai sau đó hoặc Ngày làm việc kế tiếp. Trước khi giao Sản phẩm, Chúng tôi sẽ thông báo trước để Quý khách sắp xếp thời gian nhận Sản phẩm.

5.4 Cách thức kiểm tra Đơn đặt hàng

Quý khách có thể kiểm tra tình trạng thực hiện Đơn đặt hàng qua đường dẫn trong các thư điện tử của Chúng tôi theo quy định tại Điều 3.4 trên đây được gửi cho Quý khách.

5.5 Giao hàng chậm

Nếu như Chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao Sản phẩm, Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách ngày giao được điều chỉnh để giao các Sản phẩm.

5.6 Ký nhận Sản phẩm

Khi Sản phẩm được giao cho Quý khách, Quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận Sản phẩm và thanh toán cho đơn hàng “Thanh toán khi nhận hàng” (COD) trước khi nhận Sản phẩm. Quý khách sẽ phải kiểm tra tình trạng đóng gói (hộp) của Sản phẩm cho bất kì lỗi hoặc hư hại bên ngoài nào (như là: hộp bị móp, rách, ướt…) trước khi ký nhận Sản phẩm. Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Quý khách kể từ khi Sản phẩm đã được giao cho Quý khách hoặc cho người được Quý khách ủy quyền nhận Sản phẩm theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này. Quý khách nên giữ kỹ hóa đơn, hộp và các phụ kiện, quà tặng đi kèm của Sản phẩm để đảm bảo trường hợp sau này Quý khách cần trao đổi lại theo qui định tại Điều 8.2 dưới đây. Việc đổi lại hoặc bảo hành sẽ được thực hiện theo chính sách chung của Chúng tôi. Mọi yêu cầu của Quý khách liên quan đến việc đổi lại hoặc bảo hành Sản phẩm sẽ được xem xét hỗ trợ thông qua việc Quý khách liên hệ đến Trung tâm Thông tin Khách hàng của Chúng tôi.

5.7 Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị Đơn đặt hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ/hẻm, khu vực xa trung tâm, khu vực nằm ngoài phạm vi chuyển hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ theo thông tin liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng để thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể, sắp xếp hủy Đơn đặt hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác nếu thấy cần thiết.
5.8 Quý khách phải cẩn thận khi nhận Sản phẩm để tránh làm hỏng Sản phẩm, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn nào để mở. Trong trường hợp Sản phẩm bị hư hỏng do Quý khách ví dụ như sử dụng vật sắc nhọn để mở, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế đối với những Sản phẩm như vậy. Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách sẵn sàng nhận Sản phẩm theo thời gian mà Quý khách và Trung tâm Thông tin Khách hàng của Chúng tôi đã xác nhận.
5.9 Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận Sản phẩm sau khi Chúng tôi thực hiện việc giao Sản phẩm theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này, Chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác định thời gian giao hàng lần 2 trong Ngày làm việc tiếp theo. Nếu việc giao và nhận Sản phẩm bị trì hoãn vì sự từ chối nhận Sản phẩm không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách (trong vòng ba (03) ngày cho sự cố gắng giao Sản phẩm lần đầu của Chúng tôi) không nhận Sản phẩm thì Chúng tôi sẽ xử lý bằng một trong hai cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho Chúng tôi):

(a) Thu một khoản phí vận chuyển, giao nhận và các chi phí phát sinh khác từ việc lưu giữ Sản phẩm mà Quý khách phải chịu; hoặc (b) Sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và Chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ các khoản thanh toán nào mà Quý khách đã trả cho Hợp đồng mua bán cho Quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, sau khi trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho Chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả Sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào).

5.10 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các Sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách mong muốn.
5.11 Trong trường hợp Quý khách muốn thay đổi thông tin giao nhận hàng, Quý khách có thể liên lạc Trung tâm Thông tin Khách hàng của Chúng tôi để được hỗ trợ. Quý khách lưu ý, Chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ thay đổi thông tin giao nhận trong những trường hợp được coi là hợp lý và được thông báo kịp thời tới Chúng tôi.
5.12 Trong trường hợp Quý khách yêu cầu giao Sản phẩm cho một bên thứ ba như người quen của Quý khách, hoặc cho bất kỳ đơn vị vận chuyển nào không ký hợp đồng trực tiếp với Chúng tôi, mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển sẽ do Quý khách chịu.
5.13 Quý khách có thể thông báo cho Chúng tôi việc thay đổi về người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách bằng cách liên hệ tới Trung tâm Thông tin Khách hàng của Chúng tôi ngay sau khi đặt Sản phẩm. Người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hợp lệ. Mọi chi phí và rủi ro do việc thay đổi người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ do Quý khách chịu. Chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ trong việc uỷ quyền nêu trên.
5.14 Nếu Quý khách không nhận được Sản phẩm trong thời gian giao hàng dự định trong Thông báo giao Sản phẩm Quý khách hãy liên hệ với Chúng tôi thông qua Trung tâm Thông tin Khách hàng.
6. Rủi ro và Quyền pháp lý
6.1 Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Quý khách kể từ thời điểm Quý khách hoặc người được Quý khách ủy quyền ký xác nhận đã nhận Sản phẩm theo qui định của Điều khoản và Điều kiện này. Kể từ thời điểm ký nhận Sản phẩm, Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của Sản phẩm đó ngoại trừ những hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quy trình sản xuất theo chính sách của Chúng tôi. Nếu Sản phẩm bị hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi kỹ thuật trong quy trình sản xuất và đáp ứng điều kiện để được bảo hành theo chính sách bảo hành của Chúng tôi quy định tại Điều 8 dưới đây, những Sản phẩm như vậy sẽ được Chúng tôi bảo hành.
6.2 Quyền sở hữu của Quý khách đối với Sản phẩm sẽ chỉ được chuyển giao cho Quý khách khi hai sự kiện sau đây được hoàn thành:

(a) Sản phẩm đã được giao; và (b) Chúng tôi đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán liên quan đến Sản phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có).

7. Giá cả và thanh toán
7.1 Giá của các Sản phẩm sẽ được niêm yết trên Website Bán hàng, ngoại trừ trong trường hợp mắc các lỗi hiển nhiên về giá như quy định tại Điều 7.3. Giá Sản phẩm đã bao gồm thuế GTGT.
7.2 Giá của Sản phẩm và chi phí vận chuyển (nếu có) có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng biệt của Chúng tôi. Tuy nhiên, những thay đổi này sẽ không được áp dụng trong trường hợp Chúng tôi đã gửi đến Quý khách Thông báo giao Sản phẩm.
7.3 Website Bán hàng chứa rất nhiều thông tin về các Sản phẩm, vì thế dù Chúng tôi có nỗ lực hết sức, sẽ không loại trừ khả năng là thông tin giá cả của một vài Sản phẩm bị sai sót. Chúng tôi kiểm tra giá của Sản phẩm như một phần của quy trình điều phối, chính vì thế nếu: • giá thật của Sản phẩm thấp hơn giá trên Website Bán hàng, Chúng tôi sẽ tính giá thấp hơn khi gửi Sản phẩm cho Quý khách; hoặc • nếu giá thật của Sản phẩm cao hơn giá trên Website Bán hàng, Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trước khi gửi Sản phẩm, hoặc Chúng tôi sẽ từ chối Đơn đặt hàng của Quý khách theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này và nêu rõ cho Quý khách về sự từ chối đó. Trong trường hợp việc nhầm lẫn về giá là hiển nhiên, dễ dàng nhận thấy, và Quý khách có thể nhận ra đó là một sự sai sót, Chúng tôi sẽ không cung cấp Sản phẩm cho Quý khách với giá nhầm lẫn (giá thấp hơn) đó.
7.4 Phương thức thanh toán trực tuyến được chấp nhận cho tất cả Sản phẩm là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM nội địa. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ sẽ được tính vào/ngay sau thời điểm Quý khách gửi Đơn đặt hàng.
7.5 Phương thức thanh toán trả góp thông qua việc thanh toán bằng thẻ ghi nợ chỉ được áp dụng cho một số sản phẩm có giá bán nhất định được qui định và thông báo tùy từng thời điểm trên Website Bán hàng.
7.6 Phương thức “Thanh toán khi nhận hàng” (COD) chỉ được áp dụng cho một số Sản phẩm có giá bán nhất định và một số qui định riêng biệt được qui định và thông báo theo từng theo từng thời điểm trên Website Bán hàng.
8. Bảo hành
8.1 Chi tiết chính sách bảo hành Sản phẩm được quy định và cập nhật tại đường dẫn dưới đây: https://www.sony.com.vn/electronics/support/articles/00242897
8.2 Chính sách Đổi mới hoặc Trả hàng

(a) Phạm vi áp dụng: tất cả các Sản phẩm được mua trên Website Bán hàng của Chúng tôi tại https://store.sony.com.vn

(b) Điều kiện áp dụng: chính sách Đổi mới hoặc trả hàng sẽ được áp dụng với các trường hợp sau đây:

• Sản phẩm có lỗi căn cứ theo chính sách bảo hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày giao Sản phẩm thành công (căn cứ theo ngày Chúng tôi gửi thư điện tử Thông báo giao Sản phẩm thành công)

• Sản phẩm có lỗi hình thức (ví dụ: trầy xước) trong vòng 2 ngày kể từ ngày giao Sản phẩm thành công (căn cứ theo ngày chúng tôi gửi thư điện từ Thông báo giao Sản phẩm thành công)

• Không áp dụng cho đơn hàng thanh toán bằng phương thức Trả góp.

(c) Quy trình thực hiện: trong khoảng thời gian xác định như trên, Quý khách liên hệ Trung tâm Thông tin Khách hàng hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ Thư điện tử chính thức ở phần Thông tin Liên hệ của Chúng tôi để thông báo tình trạng Sản phẩm và yêu cầu hỗ trợ. Nhân viên của Trung tâm Thông tin Khách hàng sẽ liên hệ Quý khách để kiểm tra và phản hồi trong vòng 24h. Quý khách sẽ cần cung cấp hình ảnh, thông tin về tình trạng Sản phẩm cần hỗ trợ. Trong một số trường hợp, Chúng tôi sẽ có thể cần kiểm tra trực tiếp để xác định tình trạng lỗi của Sản phẩm.

(d) Sản phẩm được thu hồi phải đảm bảo nguyên vẹn và đầy đủ phụ kiện và các sản phẩm phụ đi kèm bao gồm quà tặng.

(e) Điều khoản và Điều kiện này có thể thay đổi theo từng thời kỳ và theo danh sách Sản phẩm và phụ thuộc vào chính sách bảo hành chung của Công ty. Khi có thay đổi, Công ty sẽ thông báo bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Bảo hành trên Website Bán hàng trước 15 ngày.

9. Thông tin cá nhân của Quý khách
9.1 Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách được Chúng tôi thu thập từ Website Bán hàng, từ các mẫu thông tin trực tuyến (online) hoặc lấy từ Đơn đặt hàng của Quý khách, sẽ được Chúng tôi xử lý theo Chính sách Bảo mật của Chúng tôi, chi tiết tại  https://www.sony.com.vn/microsite/privacypolicy
9.2 Quyền bảo vệ và giữ kín thông tin cá nhân của Quý khách được quy định trong Chính sách Bảo mật của Chúng tôi. Quý khách hiểu và đồng ý với việc Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách theo các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.
10. Sử dụng Website Bán hàng
10.1 Website Bán hàng là sự kết hợp giữa thông tin và nội dung, có thể hiển thị thông qua các hình thức văn bản, đồ họa, âm thanh, video, mục tải lên, liên kết, mã nguồn, bản quyền, nhãn hiệu, và các thông tin về Sản phẩm (“Nội dung”) thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chúng tôi
10.2 Chúng tôi đã đầu tư tài chính, thời gian và sức lực để phát triển Nội dung và bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ, với Nội dung. Chúng tôi sẽ không cấp cho Quý khách bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến Nội dung.
10.3 Nội dung được đăng trên Website Bán hàng phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Quý khách. Quý khách không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Quý khách có thể tải về, sao chép, tái sản xuất hoặc lưu trữ các nội dung và thiết lập các liên kết đến Website Bán Hàng từ website riêng của Quý khách, hoặc trong phạm vi tài liệu của Quý khách, nhưng chỉ khi những hoạt động này phục vụ cho nhu cầu cá nhân của Quý khách.
11. Tài khoản cá nhân và nội dung Website Bán hàng
11.1 Trên cơ sở tạm thời, Quý khách được phép truy cập vào Website Bán hàng, và Chúng tôi có quyền thu hồi, sửa đổi nội dung trên Website Bán hàng mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do nào khiến Website Bán hàng không thể truy cập trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
11.2 Chúng tôi có quyền hạn chế bất kỳ một người hay một nhóm người sử dụng hoặc tất cả người dùng truy cập các phần hoặc toàn bộ Website Bán hàng mà không cần thông báo trước.
11.3 Quý khách phải xem tên đăng nhập, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin khác được cung cấp như một phần của quy trình bảo vệ của Chúng tôi và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào với bất kỳ tên đăng nhập hoặc mật khẩu nào, được chọn bởi Quý khách hoặc được phân bổ bởi Chúng tôi nếu, theo ý kiến của Chúng tôi, Quý khách không tuân thủ theo Điều khoản và Điều kiện này.
11.4 Quý khách có trách nhiệm chuẩn bị tất cả thủ tục cần thiết để có quyền truy cập vào Website Bán hàng. Quý khách cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng những người truy cập Website Bán hàng thông qua kết nối internet của Quý khách nhận thức được các quy định trong Điều khoản và Điều kiện này và tuân thủ chúng. Vui lòng thông báo bằng văn bản/gửi thư điện tử cho Chúng tôi càng sớm càng tốt nếu Quý khách biết được các hoạt động trên tài khoản của Quý khách là không đúng thẩm quyền hoặc Quý khách phát hiện tài khoản của Quý khách đã bị xâm nhập.
11.5 Việc xác định Sản phẩm là đối tượng của Đơn đặt hàng của Quý khách đang có sẵn hay không sẽ được xác định dựa vào phần mô tả Sản phẩm hiển thị trên Website Bán hàng tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin mô tả Sản phẩm sẽ là mô tả hợp lý của Sản phẩm thực tế được cung cấp.
11.6 Chúng tôi có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Website Bán hàng bao gồm các thông tin về Điều khoản và Điều kiện và/hoặc các Sản phẩm được cung cấp, vào bất kỳ thời điểm nào.
12. Phát tán vi rút, xâm nhập trái phép và các hình thức xâm phạm khác
12.1 Quý khách không được lợi dụng Website Bán hàng bằng cách chủ động tạo ra các vi rút, Trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu độc hại khác. Quý khách không được truy cập trái phép vào Website Bán hàng, máy chủ nơi lưu trữ Website Bán hàng hay bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với, hoặc tấn công Website Bán hàng bằng việc tấn công từ chối dịch vụ, tấn công từ chối dịch vụ phân tán hay các phương tiện tương tự khác.
12.2 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hay các tài liệu độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị điện tử của Quý khách, các chương trình máy tính, dữ liệu hay tài liệu độc quyền khác do việc Quý khách sử dụng Website Bán hàng hoặc tải về bất kỳ tài liệu nào được đăng lên Website Bán hàng hay bất kỳ trang web nào liên kết với Website Bán hàng.
13. Trao đổi bằng văn bản

Luật áp dụng yêu cầu một số thông tin hoặc thông tin liên lạc Chúng tôi gửi đến Quý khách dưới dạng văn bản. Khi sử dụng Website Bán hàng, Quý khách chấp nhận rằng thông tin liên lạc với Chúng tôi sẽ được chủ yếu là thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thư điện tử hoặc cung cấp cho Quý khách thông tin bằng cách đăng thông báo trên Website Bán hàng. Đối với những mục đích liên quan đến Hợp đồng mua bán, Quý khách đồng ý phương tiện điện tử này là các thức trao đổi và công nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các phương tiện trao đổi khác mà Chúng tôi cung cấp cho Quý khách bằng phương tiện điện tử đều tuân thủ yêu cầu pháp luật đối với cách thức giao tiếp như vậy là bằng văn bản. Điều khoản và Điều kiện này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo luật định.

14. Tiếp nhận phản hồi
14.1 Chúng tôi tiếp nhận phản hồi, thông tin, yêu cầu, khiếu nại của khách hàng qua các hình thức sau:

(a) Tại website liên hệ: https://web.sony-asia.com/vn/contact-us/

(b) Qua Trung tâm Thông tin Khách hàng: 1800 588 885 nhánh 8 (miễn phí) hoặc 1900 561 561 nhánh 8 (cước phí 2000 đồng/phút)

14.2 Chúng tôi có thể thông báo cho Quý khách tại một trong hai địa chỉ thư điện tử hoặc bưu điện mà Quý khách cung cấp cho Chúng tôi khi đặt hàng, hoặc trong bất kỳ cách nào quy định tại Điều 14.1 nêu trên. Thông báo sẽ được coi là đã nhận ngay khi được đăng trên Website Bán hàng, trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi một thư điện tử được gửi đi, hoặc ba (3) ngày kể từ ngày gửi thư. Việc gửi thông báo cho Quý khách được chứng minh là đã hoàn thành khi thư được đóng dấu, ghi đúng địa chỉ nhận và nhận bởi bên chuyển phát hoặc thư điện tử này đã được gửi đến đúng địa chỉ thư điện tử được chỉ định bởi người nhận.
15. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ
15.1 Hợp đồng mua bán giữa Quý khách và Chúng tôi ràng buộc trách nhiệm giữa hai Bên và trách nhiệm của các bên kế nhiệm và ủy quyền tương ứng của hai Bên.
15.2 Quý khách không có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, chỉ định, thu phí hoặc bãi bỏ Hợp đồng mua bán, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ Hợp đồng mua bán mà không được sự đồng ý trước của Chúng tôi bằng văn bản.
15.3 Chúng tôi có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, thu phí, thuê thầu phụ hoặc bãi bỏ Hợp đồng mua bán, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Chúng tôi phát sinh từ Hợp đồng mua bán tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Hợp đồng nếu Chúng tôi có được sự đồng ý trước bằng văn bản của Quý khách.
16. Sự kiện bất khả kháng
16.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ vi phạm hay chậm trễ trong việc thực thi các nghĩa vụ của Chúng tôi theo một Hợp đồng mua bán do một Sự kiện bất khả kháng.
16.2 Nếu Sự kiện bất khả kháng xảy ra, ảnh hướng tới việc thực hiện các nghĩa vụ của Chúng tôi theo Hợp đồng mua bán thì:

(a) Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách nhanh nhất có thể;

(b) Các nghĩa vụ của Chúng tôi theo Hợp đồng mua bán sẽ được tạm ngưng và thời gian thực hiện nghĩa vụ của Chúng tôi sẽ được gia hạn dựa trên khoảng thời gian diễn ra Sự kiện bất khả kháng.

16.3 Chúng tôi có quyền trì hoãn ngày giao Sản phẩm hoặc huỷ giao Sản phẩm trong trường hợp bất kỳ Sự kiện bất khả kháng nào xảy ra hoặc vượt ngoài tầm quyềm soát hợp lý và ngăn cản việc giao Sản phẩm.
17. Miễn trừ trách nhiệm
17.1 Trường hợp Chúng tôi không có khả năng, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mua bán, duy trì thực hiện nghiêm túc bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong Hợp đồng mua bán hoặc theo Điều khoản và Điều kiện này quy định, hoặc nếu Chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc nhận khắc phục nào từ phía Quý khách do lỗi từ phía Quý khách mà Chúng tôi có quyền theo quy định của Hợp đồng mua bán thì điều đó không được xem là hành động từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của Chúng tôi và theo đó, Quý khách vẫn tiếp tục có trách nhiệm đối với các quyền và nghĩa vụ của mình nêu trong Hợp đồng mua bán và nêu trong Điều khoản và Điều kiện này.
17.2 Việc miễn trừ thực hiện một điều khoản nào đó sẽ không được xem là hành động miễn trừ đối với các điều khoản tiếp theo.
17.3 Việc miễn trừ trách nhiệm thực hiện bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Điều khoản và Điều kiện này hoặc trong Hợp đồng mua bán sẽ có hiệu lực khi được nêu rõ đó là trường hợp miễn trừ và có thông báo bằng văn bản cho Quý khách theo quy định tại Điều 14 nêu trên.
18. Thay đổi quy chế
18.1 Chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các quy định trong Điều khoản và Điều kiện này thông qua việc đăng tải nội dung trên Website Bán hàng. Các sửa đổi này được thực hiện để tuân thủ với những thay đổi của luật pháp, các phương thức thanh toán và để thích ứng đối với thay đổi trong cách thức hàng hóa được cung cấp. Tuy nhiên, Điều khoản và Điều kiện cũng có thể được sửa đổi bởi bất kỳ lý do nào khác và theo quyết định riêng của Chúng tôi.
18.2 Quý khách sẽ tuân theo các chính sách và các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm Quý khách đặt Sản phẩm trên Website Bán hàng trừ khi có sự thay đổi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp này, sự thay đổi sẽ được áp dụng cho cả các Đơn đặt hàng tại thời điểm trước của Quý khách nhưng chưa được Chúng tôi gửi Thông báo giao Sản phẩm), hoặc trong trường hợp Chúng tôi thông báo cho Quý khách về những thay đổi kể trên trước khi Chúng tôi gửi cho Quý khách Thông báo giao Sản phẩm (trong trường hợp này Chúng tôi có quyền giả định rằng Quý khách đã chấp nhận sự thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện như kể trên trừ phi Chúng tôi nhận được thông báo của Quý khách trong thời hạn bảy (07) Ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên nhận nhận được Sản phẩm).
19. Luật áp dụng

Các điều khoản trên đây được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch thông qua Website Bán hàng không thể giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

20. Từ chối Đơn đặt hàng
20.1 Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào trên Website Bán hàng tại bất kỳ thời điểm nào và/hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn có thể thực hiện tất cả Đơn đặt hàng nhưng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà Chúng tôi cần phải từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi Chúng tôi đã gửi Thông báo giao Sản phẩm, và đồng thời đó cũng là quyền lợi của Chúng tôi để thực hiện việc đó vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của Chúng tôi. Trong trường hợp từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi đã gửi Thông báo giao Sản phẩm, Chúng tôi sẽ thanh toán chi phí hợp lý cho Quý khách và bồi thường thiệt hại xảy ra nếu Quý khách chứng minh được thiệt hại trực tiếp gây ra cho Quý khách do việc từ chối Đơn đặt hàng của Chúng tôi.
20.2 Trường hợp Chúng tôi hủy Đơn đặt hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn đặt hàng của mình, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin Khách hàng của Chúng tôi để được hướng dẫn thủ tục hoàn tiền và thủ tục khác để được nhận khoản thanh toán cho chi phí hợp lý.
20.3 Chúng tôi không có trách nhiệm đối với Quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà Chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán hàng khi Chúng tôi chưa gửi Thông báo giao Sản phẩm, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán hàng hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận Đơn đặt hàng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà Chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán hàng sau khi Chúng tôi đã gửi Thông báo giao Sản phẩm cho Quý khách.
21. Khuyến mại/Phiếu giảm giá

Quý khách có thể sử dụng phiếu giảm giá được phát hành chính thức và hợp lệ bởi Chúng tôi để sử dụng trên Website Bán hàng của Chúng tôi để thanh toán cho các Sản phẩm trên Website Bán hàng. Mỗi Đơn đặt hàng chỉ được sử dụng một (01) phiếu giảm giá. Với những Đơn đặt hàng đã được thanh toán, Quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá. Tất cả phiếu giảm giá có thể áp dụng với một số Sản phẩm. Không áp dụng với Sản phẩm có ghi chú như “Sản phẩm này không được áp dụng với phiếu giảm giá, phiếu quà tặng, voucher hoặc các hình thức khuyến mại khác”. Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá hoặc quy đổi điểm thưởng của phiếu giảm giá đó trên Website Bán hàng, Chúng tôi có quyền khóa tài khoản cá nhân của Quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá. Trong một số trường hợp, Chúng tôi có thể tùy ý tạm dừng hoặc hủy bất kỳ phiếu giảm giá, phiếu quà tặng điện tử nào đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của việc này. Nếu giá trị quy đổi của phiếu giảm giá không đủ để mua sản phẩm mà Quý khách mong muốn, Quý khách sẽ phải thanh toán thêm qua các hình thức thanh toán khác.

22. Chấp nhận quy chế

Chúng tôi áp dụng các quy định trong Điều khoản và Điều kiện này cho Quý khách và/hoặc các đối tượng của Hợp đồng mua bán và Quý khách chấp nhận trách nhiệm của Chúng tôi cũng như các đại lý được uỷ quyền hợp pháp của Chúng tôi đối với các điều khoản nêu trên đây. Tuy nhiên, Quý khách cần đảm bảo biết được mọi thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện này thông qua việc hỏi và kiểm tra Điều khoản và Điều kiện đang có hiệu lực được đăng tải trên Website Bán hàng.