ILCE-7RM3/BCAP2_5013361426491_Highlight

Highlight Exmor R™ CMOS full-frame 35 mm 42,4 MP và hệ thống xử lý nâng cao Dải ISO chuẩn 100-32000 (giới hạn trên có thể mở rộng đến 102400) Lấy nét tự động Fast Hybrid với lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu 399 điểm và lấy nét tự động theo nhận diện t...
Tiếp tục đọc