AC-VQ1051//CE33_6783135514683_Highlight

Highlight Thời gian sạc (Bình thường/Sạc đầy): F570 110 phút/170 phút; F770 185 phút/245 phút; F970 285 phút/345 phút Màn hình thông minh xác nhận thời gian sạc còn lại và thời gian sử dụng pin còn lại theo phút và tỉ lệ phần trăm Kiểu sạc chuyển tiếp, có th...
Tiếp tục đọc